Pasūtījuma noformēšana un piegāde

Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta veikalā www.ziedufantazija.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un  SIA “Ziedu Salons Fantāzija” (reģ. Nr. LV48702001455, juridiskā un faktiskā adrese Bērzu iela 4-71, Aizkraukle, LV5101) pārstāvis (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē www.ziedufantazija.lv ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas distances līguma noslēgšanai. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

 1. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu noformēšana notiek 24 stundas diennaktī un to apstrādi Pārdevējs veic ziedu salona darba dienu laikā: P.-Se. 09:00 – 15:00, rēķini tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju Pasūtīt. Pārdevējs nosūta Pircējam automātisko apstiprinājumu par veikto pasūtījumu uz norādīto Pircēja e-pastu. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.

 1. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu www.ziedufantazija.lv mājas lapā ienāk Pārdevēja norēķinu kontā vai Pircējs atsūta maksājuma uzdevumu par pasūtījuma apmaksu uz Pārdevēja e-pastu info@ziedufantazija.lv

 1. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas www.ziedufantazija.lv lapā ir norādītas Eiro valūtā. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN. Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja Pārdevējs vai izmantojot piedāvātos apmaksas veidus i-veikalā: maksājuma karti vai internetbanku.

      4. Pasūtījuma piegādes noteikumi

Pārdevējs piegādi nodrošina darba dienās un sestdienās, kā arī tikai tajās svētdienās (kas iekrīt 14.februārī, 8.martā, Mātes dienā) laikā no 09.00 – 15.00. Piegādes tiek veiktas Aizkraukles pilsētas robežās (3,00 €) un ārpus pilsētas līdz 30km attālumā (7,50 €). Piegāde tiek izpildīta pircēja pasūtījumā noteiktajā dienā ja pasūtījums ir veikts vismaz vienu darba dienu iepriekš. Ja piegāde nepieciešama pasūtījuma noformēšanas dienā Pircējs sazinās ar Pārdevēju telefoniski +371 65123004 vai e-pastā info@ziedufantazija.lv un saņem apstiprinājumu par piegādes iespējamību. Piegādes maksu pircējs apstiprina noformējot pasūtījumu.

 1. Pasūtījuma atcelšana

Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu par to 3 darba dienas iepriekš paziņojot uz Pārdevēja e-pastu info@ziedufantazija.lv. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu Pircēja norādītajā laikā vai Pārdevēja sortimentā nav pasūtītā produkta.  Pārdevējs saglabā tiesības anulēt pasūtījumu, ja samaksa par attiecīgo pakalpojumu nav ienākusi norādītajā Pārdevēja norēķinu kontā vai tad, ja Pircējs neiesniedz dokumentu, kas apliecina pakalpojuma apmaksu (maksājuma uzdevums). Par pasūtījuma atcelšanu Pircējs tiek iespējami ātri informēts telefoniski uz Pircēja norādīto tālruni , vai arī tiek nosūtīts e-pasts par atcelšanu uz Pircēja norādīto e-pastu. Jau apmaksāta pasūtījuma atcelšanas gadījumā Pārdevējs atmaksā pasūtījuma summu Pasūtītāja kontā 5 darba dienu laikā.

      6. Pasūtījuma atgriešana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.4. p. pasūtījuma atgriešanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu boksiem (preces kas salīdzinoši ātri bojājas), nesaskaņu gadījumā jautājums tiek risināts pusēm vienojoties.

      7. Citi noteikumi.

Pircēja pasūtītais ziedu pušķis vizuāli var nedaudz atšķirties no pasūtījuma bildē redzamā, Pārdevējs izgatavo ziedu pušķi maksimāli līdzīgu (iespēju robežās) Pircēja pasūtītajam, tiek ieturēti krāsu toņi un pušķa forma, sezonālie ziedi (tulpes, narcises, hiacintes, lefkojas, īrisi, hortenzijas, pujenes, dālijas, …) kas dotajā brīdī nebūs pieejami tiks aizstāti ar citiem līdzīgiem ziediem. Visi jautājumi tiek risināti abpusēju sarunu ceļā telefoniski vai e-pastā.

Privātuma politika.

 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Ziedu Salons Fantāzija, reģ. Nr. LV48702001455, Bērzu iela 4, Aizkraukle, LV-5101 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko vietne www.ziedufantazija.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 1. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 1. a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 2. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 3. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 4. f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 1. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē www.ziedufantazija.lv, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu info@ziedufantazija.lv.

 1. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.ziedufantazija.lv

Shopping Cart